×

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi

QNB Finansbank, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleri çerçevesinde; yatırımcılara sunduğu sermaye piyasası araçlarına QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni de ekledi. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi, 11 Ocak tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreni ile resmi olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi; faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim ve dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin ya da bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerden oluşturulur.

Temiz Enerji Kaynakları; fosil yakıtlar hariç, çeşitli yöntemlerle enerji üretiminde kullanılabilen atıklar, biyogaz/biyokütle, dalga, güneş, hidrojen, jeotermal, rüzgâr ve su dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır.

Temiz Enerji Faaliyetleri; “Temiz Enerji Kaynakları”ndan enerji üretim ve dağıtım faaliyetleri ile sadece “Temiz Enerji Kaynakları”ndan enerji üretimi sırasında kullanılabilecek türde teknolojilerin (enerji verimliliği, akıllı sayaçlar, akıllı şebekeler, süper iletkenler vs.) veya bileşenlerin (güneş paneli, mikrotürbinler, gelişmiş piller vs.) üretimi ve/veya satışı faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.

 Şirketlerin belirlenmesi sürecinde; ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan finansal tablolar, faaliyet raporları ve diğer açıklamalar esas alınır. Değerlemeye Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasından Değerleme Günü itibarıyla en az bir finansal tablosu yayınlanmış şirketler arasından ilgili Endeks Döneminde Yıldız Pazarda işlem göreceği ilan edilen şirketler dahil edilir.

Seçim uzayı belirlenirken ilk aşamada sektör ve faaliyet alanı bazında tarama gerçekleştirilir. Yıldız Pazar şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde yayınlanan “Sektör” tanımlamaları dikkate alınarak “ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR” sektöründe faaliyet gösteren şirketler tespit edilir.

Sektör tanımlaması farklı olan ancak Endeks Yapıcı tarafından gerçekleştirilen araştırma çalışmaları neticesinde “Temiz Enerji Kaynakları” ve “Temiz Enerji Faaliyetleri” maddelerinde tanımlanan alanlarla ilişkilendirilen şirketler de seçim uzayına dahil edilir.

Son finansal tablosundaki verilere göre aşağıdaki iki kriterden en az birini sağlayan şirketlerin payları seçim uzayını oluşturan şirket listesini belirler.

i.          Faaliyet gelirlerinin asgari %75’inin Temiz Enerji Faaliyetlerinden elde edilmesi,

ii.         Enerji üretim kapasitesinin kaynağının asgari %75’inin Temiz Enerji Kaynakları’ndan oluşması.

Seçim uzayına alınan şirket payları Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değerlerine göre sıralanır. Sıralamada ilk 10 pay Endeks kapsamına seçilir. Sonraki 3 şirket payı yedek paylar olarak belirlenir. Endeks kapsamında yer alan ancak son dönemsel değerlemede sayılan kriterleri sağlamayan şirket payları bir sonraki dönemsel değerlemede de söz konusu kriterleri sağlayamazsa Endeks kapsamından çıkarılır. Birden fazla pay grubu ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin Değerleme Günü itibarıyla Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri en büyük payı Endekste yer alır.

QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, doğrudan QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni takip eder. Fon hakkında detaylı bilgi için : https://www.qnbfp.com/tr-TR/FonDetay/DJA

QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu yatırım stratejisi kapsamında da temiz enerji temasına yatırım yapılır. Fonun karşılaştırma ölçütü bileşenleri arasında QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi de yer alır. Fon hakkında detaylı bilgi için : https://www.qnbfp.com/tr-TR/FonDetay/OLD

 

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi aşağıdaki paylardan oluşmaktadır:

AKFYE

AKFEN YEN. ENERJI

ALFAS

ALFA SOLAR ENERJI

AYDEM

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

BIOEN

BIOTREND CEVRE VE ENERJI

CWENE

CW ENERJI

GWIND

GALATA WIND ENERJI

MAGEN

MARGUN ENERJI

NATEN

NATUREL ENERJI

SAYAS

SAY YENILENEBILIR ENERJI

SMRTG

SMART GUNES ENERJISI TEK.

 

DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİK DUYURUSU

Fonun takip ettiği QNBTE - QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi kapsamında dönemsel değişiklik yapılacaktır.

AYDEM - Aydem Yenilenebilir Enerji : Endeks kapsamına girecektir.

TATEN - Tatlıpınar Enerji Üretim : Endeks kapsamından çıkacak, yedek paylar arasına alınacaktır.

Dönemsel değişiklik neticesinde Endeks aşağıdaki paylardan oluşacaktır:

AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji

ALFAS Alfa Solar Enerji

AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji

BIOEN Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları

CWENE Cw Enerji Mühendislik

GWIND Galata Wınd Enerji

MAGEN Margun Enerjı

NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji

SAYAS Say Yenılenebılır Enerjı

SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri

Değişiklikler 2 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olacaktır.


Endeks Yapıcının Sorumluluk Sınırı

QNB Finansbank Temiz Enerji Getiri Endeksi QNB Finansbank A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, işbu endeksle ilgili her türlü sorumluluk QNB Finansbank A.Ş.’ye aittir. Borsa İstanbul A.Ş’nin endeksle ilgili rolü endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks değerlerinin QNB Finansbank A.Ş.’ye sunulması ile sınırlıdır. Borsa İstanbul A.Ş. endekse, endeksin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil değildir. Borsa İstanbul A.Ş. bu endeksin veya bu endekse bağlı herhangi bir ürünün satışı veya pazarlanması faaliyetlerinde bulunmamakta ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Borsa İstanbul A.Ş. endeks ve/veya bu endeks içerisinde bulunan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir garanti vermediği gibi, endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanmasında ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin finansal ürünlerde kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.