×

KVKK

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. (“QNB Finansportföy”) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB Finansportföy olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin portföy yönetimi işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, portföy yönetimi faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız,  QNB Finansportföy nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz, biyometrik ve sağlık verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler,  SPK, TSPB, , MASAK, GİB, Takasbank, MKK, BIST, mahkemeler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki portföy yönetim faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, QNB Finansportföy tarafından  sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla QNB Finansportföy  nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır  ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. QNB Finansportföy 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun kapsamında sayılan yatırım kuruluşları  ile diğer 3. kişilere, SPK, BIST, TSPB, Takasbank, MKK,GİB, SGK, MASAK,  gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, portföy yönetimi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan dışarıdan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, yatırım kuruluşları, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, işlem yapılan borsalar, piyasalar, saklama kuruluşları, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca  onay ve/veya imzanızla tanzim edilen portföy yönetimine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Bölgeler, Şubeler müşteri örüşmeleri, telefon kayıtları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar, yatırım kuruluşları, işlem yapılan borsalar, piyasalar, saklama kuruluşları ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere QNB Finansportföy dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB Finansportföy’e  başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 Kat:6 Şişli/İstanbul

Mersis No: 0-3880-2089-2300014 Tel: 0 212 336 7171  kvkk_bilgi@qnbfp.com